Blog

Jakie wymagania BHP powinna spełniać antresola magazynowa?

Antresola magazynowa jest dodatkowym piętrem, które można zainstalować w wysokim magazynie, powiększając jednocześnie dostępną przestrzeń składowania. W ten sposób jesteśmy również w stanie oddzielić na hali miejsce na prace administracyjne od tego, w którym odbywa się praca produkcyjna.

Antresola magazynowa

Jak powinna wyglądać konstrukcja, by można było ją określić mianem antresoli? W tym celu należy odwołać się do definicji. Zgodnie z § 3 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18), mianem antresoli określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia, która znajduje się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji albo pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona. Jak wynika z definicji, by dodatkowa powierzchnia mogła zostać uznana za antresolę, niezbędnym jest, by jej wielkość była mniejsza od powierzchni kondygnacji. Należy to odnieść do powierzchni magazynu, w którym zostanie ona postawiona.

Do budowy antresoli magazynowej należy się stosownie przygotować, jako że może ona spowodować zmianę parametrów użytkowych albo technicznych budynku. Zgodnie z art. 28 § 1 prawa budowlanego, niezbędne będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa antresoli nie jest wymieniona w art. 29 prawa budowlanego, który wskazuje, jakiego rodzaju obiekty oraz roboty budowlane są zwolnione z uzyskania wyżej wymienionej decyzji administracyjnej. Do budowy antresoli nie wystarczy także dokonanie zgłoszenia, o którym mogą w art. 30 wymienionej wyżej ustawy.

Gdy powierzchnia użytkowa obiektu nie przekracza 1000 metrów kwadratowych, a równocześnie nie można spełnić określonych wymagań wynikających z § 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie oraz zawartych w art. 5 i 6 prawa budowlanego, inwestor może skorzystać z § 2 pkt powyższego rozporządzenia, który umożliwia zastosowanie innych rozwiązań po uzyskaniu pozytywnej opinii stosownych organów, na przykład Państwowej Straży Pożarnej.

Zanim przejdziemy do budowy antresoli, niezbędne będzie stworzenie projektu i stosowne umiejscowienie jej w magazynie.

Podczas budowy antresoli magazynowej, uwzględnić należy kwestie takie, jak nośność podłoża, ilość wyjść ewakuacyjnych, ilość sprzętu przeciwpożarowego, ilość dróg ewakuacyjnych oraz długość dojść do wyjść ewakuacyjnych.

Ustawienie antresoli w magazynie może przyczynić się do zwiększenia ilości osób zatrudnionych, co wpłynie także na ilość dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz samej budowy antresoli.

Zgodnie z § 236 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie z pomieszczeń przeznaczonych na pobytu ludzi, zapewniona powinna być możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio lub drogami komunikacji ogólnej.

Konstrukcja antresoli magazynowej powinna uwzględniać rodzaj oraz ilość towaru, jaki będzie na niej składowany. Musi być ona odpowiednio przymocowana do podłoża, a na każdej kondygnacji winna znajdować się czytelnie opisana nośność przypadająca na 1 metr kwadratowy.

Antresole mogą dzielić halę magazynową na dwie albo trzy kondygnacje. Z piętra na piętro przechodzi się tu po schodach albo zjeżdża windą. Między antresolami znajdującymi się na tym poziomie przemieszczać można się natomiast dzięki specjalnym pomostom. Zarówno antresole, jak i schody oraz pomosty są zwykle zabezpieczone barierkami. Szerokość schodów antresoli stanowiących drogą ewakuacyjną oblicza się proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na kondygnacji, na której przewiduje się obecność największej ich liczby.

Antresola magazynowa powinna być wyposażona w balustrady. Zgodnie z § 105 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracą na wysokości określa się pracę wykonywaną na powierzchni znajdującej się na wysokości minimum 1 metra nad poziomem podłogi lub ziemi, lecz nie może być to ściana o wysokości od podłogi antresoli do sufitu. Chroniące przed upadkiem barierki powinny znajdować się z każdej antresoli, a ich wysokość wynosić 1,1 metra. Muszą być one wyposażone w krawężnik o szerokości 0,15 i zabezpieczenie pośrednie na wysokości 0,55 metra. Wysokość każdej kondygnacji antresoli magazynowej winna mieć wysokość minimum 2,2 metra.

Antresola nie może być wykorzystywana jako przestrzeń do prac administracyjnych oraz biurowych. Możną ją zorganizować w miejscu, gdzie praca na hali nie generuje dużego hałasu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), antresola powinna być wyposażone w gaśnice. Zgodnie z § 32 ust. 3 r.o.p.b. jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach, powinna przypadać na każde 100 metrów kwadratowych powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionym stałym urządzeniem gaśnicy. Odległość jednej gaśnicy od drugiej nie powinna być większa niż 30 metrów.

Jeśli chcą się Państwo zaopatrzyć w antresolę magazynową, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.